Dziękujemy za zainteresowanie oraz zaufanie w tak trudnej sytuacji związanej z utratą możliwości bieżącego regulowania swoich zobowiązań, a co ważniejsze  normalnego życia bez stresu i problemów związanych z finansami.

Moglibyśmy wskazać, że wystarczy tylko opisać swoją sytuację i wysłać do nas
w informacji zwrotnej:

 • jakie ma Pan/Pani długi i w jakim celu były one zaciągnięte,
 • dlaczego nie jest Pan/Pani w stanie spłacać swoich zobowiązań,
 • jaki posiada Pan/Pani majątek osobisty,
 • czy posiada Pan/Pani jakiekolwiek możliwości nawet częściowe spłaty swojego zadłużenia (kwota jednorazowa lub miesięczne raty).

Jednakże ustawa Prawo upadłościowe wskazuje, że upadłość względem konsumenta, który stał się niewypłacalny, można ogłosić, jeśli spełnia on podstawowe kryteria:

 • jest osobą fizyczną, czyli nie prowadzi działalności gospodarczej w chwili składania wniosku, ale w przeszłości mógł być przedsiębiorcą,
 • wyczerpał inne możliwości skutecznego oddłużenia.

Ponadto wniosek o upadłość konsumencką jest mocno sformalizowany i musi zawierać
w szczególności:

 • dane identyfikujące dłużnika jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL,
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, tj. terminem wymagalności – w przypadku kredytów to data zawarta w umowie do kiedy kredyt ma być spłacony, a w przypadku kredytów wypowiedzianych – data zawarta w wypowiedzeniu umowy. W przypadku podatków i składek na rzecz ZUS wg. deklaracji lub decyzji tych organów.
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania,
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych.

Sąd weryfikuje sytuację dłużnika na przestrzeni ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku pod kątem tego, czy:

 • wobec dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, które zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek samego dłużnika;
 • został uchylony plan spłaty wierzycieli na podstawie art. 491(20) Prawa upadłościowego;
 • dłużnik nie złożył wniosku o upadłość w terminie mając taki ku temu obowiązek (dot. byłych przedsiębiorców lub członków zarządu spółek);
 • wobec dłużnika prawomocnym wyrokiem stwierdzona została czynność dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Przed wydaniem orzeczenia, sąd będzie sprawdzał, w jaki sposób doszło do niewypłacalności konsumenta. Do przyczyn utraty zdolności do wykonania zobowiązań finansowych zaliczamy:

 • trudną sytuację finansową konsumenta, pod warunkiem, że nie jest ona wynikiem niefrasobliwości dłużnika, ale niezależnych od niego okoliczności (np. choroba, śmierć bliskiej osoby, kataklizm, utrata pracy, działania osób trzecich);
 • majątek zbyt mały, by pokryć oczekiwania wierzycieli,
 • brak środków, które mogłyby posłużyć do regulowania zobowiązań,
 • zobowiązania, które „przerosły” zadłużonego, jak ma to miejsce w przypadku kredytów zaciągniętych w obcej walucie i niemożliwych do spłacania po zmianie jej kursu (np. kiedy w wyniku zmiany pracy zmalały zarobki).

Można wyróżnić również drugą grupę przyczyn, które mogły spowodować utratę płynności finansowej – te będą z kolei działały niestety na niekorzyść dłużnika. Jeżeli więc sąd ustali, że konsument:

 • nierozważnym postępowaniem spowodował niewypłacalność,
 • swoimi działaniami wpłynął na powiększenie niewypłacalności,
 • w swoim wniosku podał nieprawdziwe dane,
 • uczestniczył wcześniej w umorzonym postępowaniu upadłościowym względem jego osoby (z wyłączeniem umorzenia na wniosek samego dłużnika) lub w wyniku którego uchylono plan spłaty wierzycieli, lub takim, które w przeciągu ostatniej dekady zakończyło się oddłużeniem całościowym bądź częściowym,
 • był zobowiązany jako przedsiębiorca do złożenia wniosku upadłościowego, ale tego nie zrobił,
 • wykazał się rażącym niedbalstwem i umyślnie podejmował działania, które doprowadziły do niewypłacalności,
 • zaciągał dalsze zobowiązań ze świadomością bycia niewypłacalnym,
 • wyprzedawał własny majątek,
 • zrzekł się korzyści majątkowych na rzecz innych osób (dotyczy to np. darowizn, spadków),
 • utracił pracę z własnej winy,
 • nie poinformował wierzycieli o niewystarczających dochodach i braku możliwości realizowania zobowiązań.

jego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie odrzucony.

Należy podkreślić, że konieczne jest wskazanie wszystkich wierzycieli i faktycznego stanu zadłużenia. Wszelkie zatajenia będą skutkowały tym, że nieujawnione zadłużenie nie zostanie uwzględnione w postępowaniu, a to z kolei doprowadzi do tego, że ostatecznie nie zostanie umorzone. Tylko transparentne przedstawienie swojej sytuacji daje szansę na to, że sąd uzna, że zachodzą pozytywne przesłanki, by ogłosić upadłość.

Jak wynika z powyższego ocena możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz jego przygotowania wymaga posiadania wielu bardzo istotnych informacji, które mogą zaważyć o tym czy sąd ogłosi upadłość. Dlatego też prosimy o wypełnienie wykazu majątku załączonego poniżej do tej wiadomości.

                                                                                                          Z poważaniem,

                                                                                                          Zespół Kancelarii

                                                                                                          Kiwała & Wspólnicy